Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás rovnako dôležitá, ako kvalita našich služieb. Nižšie nájdete informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi v našej združení.

Ako nás môžete kontaktovať?

Sme občianske združenie K slobode.

Môžete nám napísať e-mail na adresu: info@odputajsa.sk prípadne nám môžete poslať list na adresu: Korytnická 5164/3, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice

Na vyššie uvedených kontaktoch môžete uplatniť všetky Vaše nižšie popísané práva.

Aké informácie spracovávame a prečo?

Identifikačné údaje: Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) uvedené v nasledujúcom bode, potrebujeme k tomu, aby sme mohli kontaktovať vo Vami požadovaných záležitostiach.

Kontaktné údaje: Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o riešení Vašich požiadaviek. Vaš kontaktný telefón a email musíme poznať taktiež z dôvodu, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade akýchkoľvek prípadných noviniek alebo zmien. Pokiaľ nám neposkytnete Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese kontaktné údaje, nebudeme môcť reagovať na Váš záujem, takže nebudete môcť využiť naše služby.

Cookies: Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili pohyb na našich webových stránkach a zároveň, aby sme neustále zlepšovali naše stránky, spracovávame aj cookies.

Ako ďalej využívame Vaše osobné údaje, pokiaľ sme k tomu získali Váš súhlas?

V prípade, ak prejavíte záujem o zasielanie newslettra, uchováme si Váš email, na ktorý môžeme zasielať tzv. informačné oznámenia, to sú emaily, v ktorých Vás budeme informovať o našich novinkách, ktoré sú relevantné Vášmu prejavenému záujmu.

Pri poskytovaní našich služieb, resp. v ich súvislosti, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý závisí od spôsobu, akým sme ich od vás získali:

− ak ste našim klientom, ktorý využíva:

(i) naše workshopy: https://odputajsa.sk/workshopy/,

(ii) naše pomáhajúce skupiny: https://odputajsa.sk/pomahajuce-skupiny/.

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie údaje o zdravotnom stave, údaje o vzťahu s inými fyzickými osobami, vrátane rodinných, osobných a pracovných vzťahoch, údaje o vzdelaní a zamestnaní, údaje o životných udalostiach, ktoré dotknutá osoba uvedie.

O tom, aké osobné údaje nám poskytnete rozhodujete sami, a to na základe Vášho slobodného, dobrovoľného a výslovného súhlasu:


i) ak ste našim dobrovoľníkom, zamestnancom alebo zmluvným partnerom, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v uzatvorenej zmluve a v právnych predpisoch;

ii) v prípade ak sme vaše údaje získali na základe vášho súhlasu, tieto spracúvame v rozsahu v akom ste nám ich poskytli v danom súhlase;

iii) v prípade, že spracúvanie osobných údajov vyžadujú osobitné predpisy, tak ich spracúvame v rozsahu v nich uvedenom.

Akýkoľvek svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať a to tak, že nám napíšete email na adresu info@odputajsa.sk

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

a) vykonávanie činnosti prevádzkovateľa a poskytovanie služieb klientom (dotknutým osobám) v rámci činnosti prevádzkovateľa,

b) spracovanie účtovných dokladov na účtovné a daňové účely;

c) personalistika a mzdy;

d) uzatváranie, plnenie a evidencia zmlúv;

e) archivácia dokumentov;

g) korešpondencia a komunikácia;

h) ochrana nášho majetku a bezpečnosti;

i) ochrana našich práv a právom chránených záujmov

Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

Informácie o prechádzaní stránok pre Vás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies (viď vyššie) umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok.

Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam a osobám, ktoré sú v pozícii zamestnávateľa ktorý prípadnú pracovnú pozíciu cez nás zverejnil. Týmito osobám sú osobné údaje oznámené len v takom rozsahu, ktorý je nutný.

Niektoré údaje o Vás spracovávajú naši spracovatelia (ako napr. marketingoví poradcovia, účtovníci, psychoterapeuti a pod.), každopádne nikam inam Vaše osobné údaje neoznamujeme ani s databázami nijako neobchodujeme. Nemusíte sa preto ničoho báť, Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vykonávaní našich služieb nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prípadov uvedených nižšie:

a) vaše osobné údaje poskytujeme externým spracúvateľom, napr.: poskytovateľom účtovníckych, audítorských a právnych služieb, poskytovateľom analytických a reklamných služieb, softvérového vybavenia alebo IT podpory, poskytovateľom ďalších služieb súvisiacich s našim predmetom činnosti (vrátane zamestnancov týchto externých spracúvateľov a dobrovoľníkov), ktorí majú postavenie našich sprostredkovateľov alebo samostatných prevádzkovateľov;

b) tretím osobám, ako napríklad súdom, iným orgánom verejnej moci, právnym zástupcom, účtovným poradcom, audítorom a pod., vo vzťahom k povinnostiam, ktoré pre nás vyplývajú z platných právnych predpisov či z požiadaviek orgánov verejnej moci, resp. vo vzťahu k uplatňovaniu si svojich zákonných nárokov alebo bráneniu svojich zákonných práv.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Informácie o Vašom záujme a Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu 2 rokov. Na takúto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne riešiť Váš prejavený záujem a reagovať na Vaše prípadné zmeny požiadaviek.

S údajmi, ktoré o Vás máme vďaka Vášmu súhlasu, pracujeme tak, že Vám po jednom roku Vašej nečinnosti zašleme email s dotazom, či chcete stále využívať naše služby. Pokiaľ sa nám potom do jedného mesiaca neozvete, Vaše údaje zmažeme.

Navyše nám uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony.

Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.

Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu služieb, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať.

Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn., že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.

Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijak nakladať; jedná sa o nasledujúceho situácie:

i) pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;

ii) ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;

iii) pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;

iv) pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.

Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

Samozrejme! Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať na email info@odputajsa.sk. Môže sa stať, že tieto podmienky budeme občas aktualizovať, teda odporúčame, aby ste sa na túto stránku čas od času pozreli.

V Bratislave dňa 28. 2. 2024
Odpútaj sa logo biele
© 2024 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov