Odpútaj sa logo
0

Preskúmajte traumu

a jej následky na váš život

C-PTSD

KOMPLEXNÁ, VÝVINOVÁ TRAUMA
je psychický poruchový stav, ktorý vzniká v dôsledku dlhodobého vystavenia viacerým traumatickým udalostiam alebo chronickému traumatickému stresu. Vyskytuje sa u jedincov, ktorí prežili opakované traumatické situácie, ako napríklad zneužívanie v detstve, dlhodobé fyzické alebo emocionálne zneužívanie, násilie v partnerských vzťahoch, alebo iné dlhodobé traumatické skúsenosti, ktoré ohrozujú ich fyzické alebo emocionálne zdravie.

Liečba C-PTSD zvyčajne zahŕňa terapiu zameranú na traumu. Cieľom liečby je pomôcť jednotlivcovi zvládať svoje symptómy a posilniť psychickú odolnosť v kontexte traumatických skúseností.
Disociácia

Disociácia

je obranný psychický mechanizmus, ktorý jedinec nevedome použije, keď jeho psychika nie je schopná sa vyrovnať s určitým psychickým obsahom (je príliš bolestivý, ťaživý). Osoba s disociatívnou poruchou zažíva odpojenie a nedostatok kontinuity medzi myšlienkami, spomienkami, prostredím, akciou a identitou.
Spomeňte si na situáciu, ktorá vo vás spustila prehnanú reakciu. Ako sa asi toto dieťa v danej situácii cíti? Čo mu chýba?

Emočné týranie

VERBÁLNE TÝRANIE
používanie znevažujúcich, ponižujúcich slov, manipulácie alebo činov, ktoré môžu zanechať hlboké rany a znejú v ľuďoch roky. Na základe týchto interakcii si o sebe ľudia spravia nejaké presvedčenie, v ktorom žijú roky. Narušiť tento vzorec je pre klienta samotného takmer nemožné, potrebuje na to pomoc odborníka, napr. psychoterapeuta. Na Slovensku zažíva verbálne týranie v detstve asi 20% ľudí.

Príklad k zanedbávaniu: (situácia sa deje opakovane) Dieťa príde domov s vysvedčením, o ktoré sa snažilo, aby bolo čo najlepšie a nedostane emočnú reakciu (validáciu).

Príklad k manipulácii: Dieťa príde domov s vysvedčením a má jednu dvojku, reakcia rodiča: „Vidíš, nemohol si sa viacej snažiť, ja som ti vravela, že na to nemáš, aby si mal čisté vysvedčenie“.
Porozprávajte sa s dieťaťom. Čo by ste mu ako dospelý, ktorý už viac vie aj viac môže, povedal/a, aby ste mu pomohli?

Emočné
zanedbávanie

je absencia emočnej podpory počas dospievania, nedostačujúca reakcia na potreby, s ktorými dieťa prichádza a potrebuje pomôcť sa v nich zorientovať. Vysvetľuje sa aj ako nedostatočná emočná výživa, ktorá môže mať za následok znížené sebavedomie, neschopnosť určovať si hranice a mnoho iného.
Na Slovensku v detstve zažíva emočné zanedbávanie asi 50% ľudí.

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing Odpútaj sa

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

je psychoterapeutická metóda zacielená najmä na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí. Vo svojich postupoch kombinuje prvky rôznych psychoterapeutických prístupov s poznatkami neurovedy. Pracuje formou rýchlych očných pohybov alebo inými formami bilaterálnej stimulácie (dotykové alebo sluchové podnety) tak, aby pomáhali spracovať rôzne traumatické a stresujúce skúsenosti.
Fight, flight or freeze Odpútaj sa

Fight, flight or freeze

je prirodzená reakcia tela na nebezpečenstvo. Prebieha prostredníctvom hormonálnych a fyziologických zmien, ktoré umožňujú rýchlo konať, aby sme sa mohli chrániť. Bojuj alebo uteč spôsobuje zrýchlenie srdcovej frekvencie, čím sa zvýši prietok kyslíka do hlavných svalov, vnímanie bolesti klesá a sluch sa zostruje. Tieto zmeny nám pomáhajú konať primerane a rýchlo. Na druhej strane zamrznutie je pozastavenie reakcie, nazýva sa aj reaktívna nehybnosť. Zahŕňa podobné fyziologické zmeny, ale namiesto akcie zostávame úplne nehybní a pripravujeme sa na ďalší krok. Reakcia v režime boja a úteku nie je vedomé rozhodnutie. Je to automatická reakcia, takže ju nemôžeme ovládať.

Klinický
psychológ

je absolvent Mgr. štúdia s postgraduálnym vzdelaním v oblasti psychológie a licenciou na vykonávanie klinickej psychológie. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou rôznych psychických a psychosomatických porúch prostredníctvom psychoterapie. Využíva psychologické metódy,
ktoré majú terapeutický cieľ. 
Odpútaj sa meditácia

Kouč

absolvent niektorého z kurzov (aj krátkodobých), ktorý rieši s klientom jeho profesnú či osobnú budúcnosť. Absolvent by mal vedieť vycítiť, ak klient narazí na hlbšie problémy a nasmerovať ho na pomoc psychoterapeuta alebo psychiatra.
Identifikujte tento silný pocit v tele, položte naň ruku, ohmatajte ho.

Pomáhajúca
skupina

skupina šiestich až ôsmich členov, v ktorej sú prítomní jeden až dvaja odborníci. Skupina sa stretáva na pravidelnej báze, čo jej pomáha tvoriť zmysluplné napojenia medzi členmi. Cieľom skupiny je vytvorením bezpečného priestoru pomôcť klientom uvoľniť emócie, byť samým sebou a pracovať na sebe.
Psychiater je absolvent medicíny so špecializáciou na psychiatriu.

Psychiater

absolvent medicíny so špecializáciou na psychiatriu. Ako lekár môže predpísať pacientovi lieky. Cieľom jeho práce je stanoviť diagnózu a pomôcť tak pacientovi preklenúť napr. aj pomocou liekov náročné životné obdobie.

Psychológ

absolvent Mgr. štúdia jednoodborovej psychológie, môže vykonávať poradenskú činnosť s cieľom podnietiť rozhovor a nasmerovať ďalšie dianie v klientovom živote.
Psychoterapeut je absolvent Mgr. štúdia pomáhajúcej profesie (sociálna práca, psychológia, medicína,...), ktorý absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik

Psychoterapeut

absolvent Mgr. štúdia pomáhajúcej profesie (sociálna práca, psychológia, medicína,...), ktorý absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Výcvik sa skladá z niekoľkoročnej práce na sebe, v ktorej si frekventant výcviku  prešiel mnohými hodinami skupinovej a individuálnej psychoterapie. Súčasťou výcviku sú aj stovky hodín supervízie, ktorou frekventanti prechádzajú aj po skončení výcviku. Slovenská legislatíva aktuálne rozpoznáva psychoterapiu iba v zdravotníctve a tak na to, aby boli psychoterapeuti zapísaný v komore a na zoznamoch psychoterapeutov, potrebujú pred začatím výcviku byť aj klinickí psychológovia, resp. lekári, či iní pracovníci v zdravotníctve. Táto legislatíva má však pripravenú novelizáciu, pretože je množstvo pschológov s absolvovanými výcvikmi, súčasná legislatíva im však neumožňuje niesť označenie psychoterapeut. 

TRE Trauma Release Exercise Odpútaj sa

TRE Trauma Release Exercise

je forma terapie určená na odstraňovanie psychického a fyzického napätia bez potreby hovoriť o svojich emóciách či zážitkoch. Prevádza sa prostredníctvom cvikov, pomocou ktorých sa aktivuje prirodzený reflex svalového trasenia, ktoré uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať a vybalansovať nervový systém.
Odpútaj sa logo biele
© 2024 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov
rocket